Daily Prayers
Daily Prayers Aarati
 
 
Jagadguru Aarati
 
 

                  Guru Arati

 

Jayati jagadguru guruvarki, gao mili arati rasikvarki

gao gao mili aarti rasikvarki

guru pad nakhmanicandrikaprakas, jakiur base take moha tam nas

jaki math nathtav hath kara vas, tatehoyemayamoha sab hi niras

pave gati mati rati Radhavarki, gao mili arati raskivarki

gao gao mili arati rasikvarki

are man murhchadunarinara hath, guru binu BrahmaShyam hum nadengesath

komalkripalu bare kripasindhunath, pakeinhemaajtuanath ho sanath

inhim ke adhin kripa Giridhar ki, gao mili arati rasikvarki

gao gao mili arati rasikvarki

bhaktiyog rasa avatar abhiram, karemnigamagamsamanvayalalam

ShyamaShyamnaamruplila gun dham, bamtirahepremniskambinu dam

horahi saphal kaya narinarki, gao mili arati rasikvarki

gao gao mili arati rasikvarki

lalilallilakasalonasuvilas, chayadivyadristibichpremkaprakash

vaisa hi vinodvahimanjumridu has, karem bas barbasuchaattahas,

jhumi chale chal vahi natavarki,  gao mili arati rasikvarki

gao gao mili arati rasikvarki

jayatijagadguruguruvarki, gaomiliaratirasikvarki

gaogaomiliartirasikvarki